foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดมุกดาหาร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลบางทรายใหญ่ ทิศเหนือ ตำบลบางทรายใหญ่ จรดกับตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร และตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหารทิศใต้ จรดกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันออก มีแม่น้ำโขงเป็นเขตกั้นแดน สปป.ลาวทิศตะวันตก จรดกับตำบลโพนทราย และตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่

อ.เมือง จ.มุกดาหาร

หน่วยงานราชการ

alert
banner local1
qq36
commerce
law
ppch
rd
stng
thaitam

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

162680
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
70
209
70
161575
3926
3775
162680

Your IP: 34.234.207.100
วันเดือนปี: 2020-10-25 09:06:32

คู่มือประชาชน1

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร(21/03/2560)
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร(21/07/2558)
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(21/07/2558)
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(21/07/2558)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(21/07/2558)
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์(21/07/2558)
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21(21/07/2558)
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21(21/07/2558)
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33(21/07/2558)
การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า(21/07/2558)

การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ(21/07/2558)
การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา(21/07/2558)
การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน %28ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด(21/07/2558)
การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ(21/07/2558)
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ(21/07/2558)
การแจ้งขุดดิน(21/07/2558)
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ(21/07/2558)
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ(21/07/2558)
การแจ้งถมดิน(21/07/2558)
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ(21/07/2558)

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน(21/07/2558)
การบริหารกิจการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(21/07/2558)
การรับชำระภาษีป้าย(21/07/2558)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ(21/07/2558)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(21/07/2558)
การออกใบอนุญาตการจัดตั้งตลาดเอกชน แบบ 2(21/07/2558)
การออกใบอนุญาตเข้าขายของในตลาดสาธารณะ(21/07/2558)
การออกใบอนุญาตเข้าขายของในตลาดเอกชน(21/07/2558)
การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร(21/07/2558)
การออกใบอนุญาตรับทำการเก็บขนส่งปฏิกูลหรือมูลฝอย(21/07/2558)

การออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร(21/07/2558)

2020 Copyright เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ Rights Reserved